Dokumenty

Základné údaje o škole
Zriaďovacia listina
Školský poriadok
Školský vzdelávací program 2018
Štatút rady školy
Výročná správa Rady školy MŠ 2017
Informácia_zápis do MŠ_2018-2019
Organizačná štruktúra MŠ Hviezdoslavova
Výročná správa RŠ 2018
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2018-2019
Výročná správa RŠ 2019
Potvrdenie o chorobe
Čestné prehlásenie rodiča dieťaťa škola
Vyhl.ZZ o bezinfekčnosti - z 29.10.2020
Správa o VVČ v školskom roku 2019-2020
Výročná správa RŠ 2021 
Hodnotiaca správa 2020-2021