Štatút rady školy

Štatút rady školy pri Materskej škole Hviezdoslavova 17

045 01 Moldava nad Bodvou

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a        o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.       o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č.291/2004

Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o

ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Článok 1.

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole Hviezdoslavova 17, 045 01 Moldava nad Bodvou.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

 

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 59

6/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o

ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

 1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje

a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

 1. Podľa § 16 zákona je funkčné obdobie rad školy štyri roky.

 

Článok 3

Činnosť rady školy

1.Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

 

 1. Rada školy:
 2. a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 3. b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa

školy,

 1. c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa

na odvolanie riaditeľa školy z funkcie; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

 1. d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
 2. e) prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program školského zariadenia,
 3. f) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami,

 

 

 1. g) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

znení neskorších predpisov, najmä:

 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 2. k návrhu rozpočtu,
 3. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 4. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia
 5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 6. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
 2. b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

 

Článok 4

Zloženie  a spôsob voľby členov rady školy

 

 

 1. Rada školy sa skladá z piatich členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ školy.
 2. Členmi rady školy, ktorej zriaďovateľ je mesto Moldava nad Bodvou sú:
 • Dvaja zvolení zástupcovia rodičov – Mgr. Lenka Stone a Mgr. Slávka Oravczová
 • Jeden zvolený pedagogický zamestnanec – Bc. Angelika Ballová
 • Jeden zvolený nepedagogický zamestnanec – p. Valéria Hodermarská
 • Jeden delegovaný poslanec Mestského zastupiteľstva, zástupca zriaďovateľa školy- p. Oľga Kiš-Pállová
 1. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňujú tajným

hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 • Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov detí navštevujúcich materskú školu
 1. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Členom rady môže byť iba:

 • fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 1. Členstvo v rade školy zaniká:
 • uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
 • vzdaním sa členstva,
 • ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,
 • ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
 • ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy, zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov,
 • odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,
 • obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 • úmrtím.
 1. V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda povinný do 30 dní iniciovať nástup náhradného člena – ďalší v poradí zo zvolených zástupcov do rady školy.

 

Článok 5

Pravidlá rokovania  rady školy

 

 • Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy

a podpredsedu rady školy.

 • Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
 • Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:
 1. a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. b) o to sám požiada.
 • Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
 1. a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu

dlhšie ako šesť mesiacov,

 1. b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. oštátnej správe v školstve

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

alebo štatútom rady školy.

 • Rada školy je uznášania schopná (okrem Čl. 3 ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov
 • Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3 ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 • Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 • Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 • Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy,

Na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy .

 

 

 

 

 

Článok 6

Práva a povinnosti člena rady školy

 

 

 1. Člen má právo:
 • voliť a byť volený,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy
 • a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí.

Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon

funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 1. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok 7

Povinnosti predsedu rady školy

 

 

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná

v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 1. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na práv

ne úkony a je bezúhonná.

 1. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na

schválenie.

 1. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 2. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada

tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu

školy zvolá a predsedá jej podpredseda

 1. Uznesenie rady školy alebo štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 2. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
 3. Výročná správa obsahuje:
 4. a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia

rady školy,

 1. b) ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 2. c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 3. d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 4. e) ďalšie údaje určené radou školy.
 5. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

 

 

 

 

Článok 8

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej samosprávy

 

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
 3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania

a najneskôr  do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

 

 

 

Článok 9

Finančné zabezpečenie rady školy

 

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok. Na zasadnutia využíva vymedzené priestory riaditeľom školy, alebo zriaďovateľom školy.

 

 

Článok 10

Záverečné ustanovenie

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa…………………….

a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou                                          Mgr. Lenka Stone (predseda rady školy)