Základné údaje o škole

Zriaďovateľ- Mesto Moldava nad Bodvou
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA
JUDr.Ing. Slavomír Borovský
VEDÚCa školstva
Mgr. Lucia Kobulnická
RIADITEĽKA ŠKOLY
Mgr. Viera Lukácsová
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY
Bc. Angelika Ballová
VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY
Bc. Angelika Ballová
PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY
Nikola Miklošková
ZÁSTUPCA ODBOROVÉHO ZVÄZU ZAMESTNANCOV
Eva Tóthová
PREDSEDNÍČKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŠKOLY
Nikola Miklošková
KAPACITA ŠKOLY
40 detí
TRIEDY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023
triedne učiteľky
1.trieda: 2-3 – 4 ročné deti
Adriana Drága
Silvia Ongyíková
2.trieda: 5 – 6 ročné deti
Mgr. Viera Lukácsová
Bc. Angelika Ballová
PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI – školníčka
Silvia Sačková
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Zlatuše Glatzová
ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE- hlavná kuchárka
Valéria Hodermarská,
kuchár- Anton Štiblár
Rada školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.
Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.
Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.
Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí. Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY pri MŠ Hviezdoslavova 17, 045 01 Moldava n/B na funkčné obdobie: 2021-2026
Za pedagogických zamestnancov- Bc. Angelika Ballová
Za nepedagogických zamestnancov- Valéria Hodermarská
Za zriaďovateľa- Ladislav Zupko
Za rodičov- Nikola Miklošková  predseda, Petronella Schmiedlová
Združenie rodičov
Občianske združenie- Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17, je neziskové záujmové združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú Materskú školu (ďalej MŠ) Hviezdoslavovu 17 v Moldave nad Bodvou
Poslaním Občianskeho združenia- Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17, je spolupracovať s vedením MŠ ako aj s celým pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí, spolupracovať pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov alebo zákonných zástupcov detí, pri ochrane učiteľov pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17zhromažďuje a rieši námety, prípadné pripomienky a požiadavky rodičov dotýkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, zabezpečovania vzdelávacieho procesu ako aj podmienok, v ktorých sa tieto procesy uskutočňujú.
Požiadavky vedenia MŠ dotýkajúce sa spolupráce MŠ s rodičmi sú predkladané na Rade rodičov a snaží sa po vzájomnej dohode tlmočiť rozhodnutie Rady rodičom na jednotlivých triednych aktívoch.
Spoločnosť rodičov pri 1. MŠ Hviezdoslavova 17spolupracuje s vedením MŠ pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri organizovaní záujmovej činnosti detí MŠ v rámci riadneho edukačného procesu ako aj v čase po ňom. Úzko spolupracuje pri zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí MŠ. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v jednotlivých poverených funkciách.
ZLOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA na funkčné obdobie: 2021-2026
Predseda- Nikola Miklošková
Členovia: Petronela Schmiedlová
Lucia Drábová
Ing. Tímea Majorošová
IČO- 35570105
DIČ -2022075715
Číslo účtu: ČSOB – 7500

IBAN – SK 4675 000 000 00 4030084602