Platby


Poplatky v materskej škole

Školné  

Mesačný príspevok vo výške 20 € na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (určuje VZN) pre deti od 3  do 5 rokov.Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  tieto poplatky neuhrádzajú  Prosíme Vás aby, ste tieto poplatky uhrádzali do 15. v mesiaci

 

účet: SK 85 0200 000000 162969 4059

– variabilný symbol. 058

– špecifický symbol  ( číslo dieťaťa)

poznámky- meno a priezvisko dieťaťa

Stravné

Denný poplatok 1,37€, pre predškolákov 0,07 €

(presnú sumu nájdete každý mesiac vo vašich skrinkách)

účet: SK 54 0200 0000 00166443 8659

variabilný symbol: 171

špecifický symbol- číslo dieťaťa

poznámky- meno a priezvisko dieťaťa